بسیار سفر باید تا پخته شود خامی ، صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی

تور جاذبه های ناشناخته