بسیار سفر باید تا پخته شود خامی ، صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی

چند کشوره

  • تکمیل ظرفیت
  • دارای ظرفیت
  • محدود